Regulamentul campaniei „Vot public de popularitate pentru proiectele înscrise în competiţia E.ON Energy Globe Award Romania 2018”

1. Organizatorul campaniei
Organizatorul campaniei ”Vot public de popularitate pentru proiectele înscrise în competiţia E.ON Energy Globe Award Romania 2018” (denumit în continuare "Campania"), care va avea loc pe parcursul competiţiei E.ON Energy Globe Award Romania 2018, desfășurată în perioada 01.09.2018-30.09.2018, este E.ON România, cu sediul în Bulevardul Pandurilor nr. 42, biroul 6001, Etaj 6, Târgu Mureş, Mureş, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J26/377/2007, având cod unic de identificare fiscală RO21236676, în calitate de organizator al Campaniei (denumit în cele ce urmează ”Organizatorul”).

2. Regulamentul Campaniei
Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a Campaniei pe pagina www.energyglobe.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului, și comunicarea lui către public prin modalitățile anunțate în paragraful precedent, anterior intrării lor în vigoare.

3. Perioada de desfășurare a Campaniei
Campania se va desfășura în perioada 01.09.2018-30.09.2018, astfel:

 • Înscrierile în Campanie se vor realiza în perioada 01.09.2018-30.09.2018;
 • Desemnarea câștigătorilor prin tragere la sorți va avea loc până la data de 06.10.2018;
 • Validarea câștigătorilor și transmiterea premiilor se va realiza până la data de 13.10.2018.

4. Dreptul de participare la Campanie
Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice, care au împlinit 18 ani, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în România, posesori ai unei cărți de identitate sau buletin.

5. Mecanismul Campaniei
În cadrul Campaniei, al cărei regulament de participare/organizare este publicat pe pagina de web http://www.energyglobe.ro, publicul poate să voteze cel mai bun proiect finalist din competiţia E.ON Energy Globe Award România 2018, la categoriile Municipalităţi, Companii, Do It Yourself, Tineret şi Idei. Proiectul cu cele mai multe voturi valide va primi „Premiul de Popularitate din partea publicului”. Scopul Campaniei precum şi cel al competiţiei E.ON Energy Globe Award Romania 2018 nu este destinat promoţiilor de vânzări şi nici promovării Organizatorului Campaniei sau a produselor sale. Obiectivul principal al Campaniei este de a identifica cel mai popular proiect dintre proiectele finaliste nominalizate în cadrul competiţiei E.ON Energy Globe Award România 2018. Participarea la Campanie este deschisă tuturor în mod gratuit, şi nu face obiectul niciunei condiţii.
Ca urmare a votării proiectelor participante în cadrul competiţiei E.ON Energy Globe Award România 2018 în perioada 01.09.2018 – 30.09.2018 pe pagina de web www.energyglobe.ro, persoanele care îndeplinesc condițiile expuse la punctul 4 de mai sus și care completează formularul de vot, vor participa, în mod automat, la Campanie.

Participanții pot vota, o singură dată, între 1 și 5 dintre cele 15 proiecte finaliste nominalizate în competiţia E.ON Energy Globe Award România 2017, în cadrul fiecărei categorii din competiţie (Municipalităţi, Companii, Do It Yourself, Tineret şi Idei) fiind câte 3 proiecte finaliste. Fiecare participant poate să-şi exprime votul pentru câte unul dintre proiectele nominalizate în fiecare dintre cele 5 categorii ale competiţiei. Astfel, un participant poate să acorde cel puţin un vot, dar nu mai mult de cinci voturi valide, câte un vot pentru fiecare dintre cele 5 categorii din competiție.

Toţi cei care votează și completează câmpurile relevante din formularul de vot, vor fi înscrişi în Campanie prin finalizarea procesului de vot online, aflat pe pagina de web http://www.energyglobe.ro (de exemplu: votantul completează formularul de vot de pe această pagină de web, punând la dispoziţie toate datele solicitate, în mod complet şi corect, şi alegând câte un proiect nominalizat din una sau mai multe categorii ale competiției, căruia doreşte să-i acorde votul iar apoi va apăsa butonul “Votează”. Fiecare votant poate vota doar o dată, de exemplu: fiecare votant poate vota prin completarea unui singur formular de vot, indiferent dacă a votat unul sau mai multe proiecte nominalizate, urmând să participe la Campanie o singură dată. Detaliile care se completează în mod obligatoriu în formularul de votare sunt numele şi prenumele votantului, precum şi adresa de e-mail şi numărul de telefon, aceste date fiind supuse unui control menit să sesizeze voturile multiple, care sunt interzise. Orice voturi ulterioare furnizării primului formular de vot vor fi invalidate și nu vor fi luate în considerare nici în cadrul competiției, nici în cadrul Campaniei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude un participant din Campanie dacă are motive rezonabile să suspecteze o posibilă manipulare a rezultatelor votului ale acestui participant (de exemplu: prin interferarea neautorizată a administrării datelor, utilizarea unor servicii robot de votare, etc.). În eventualitatea în care un participant este exclus din procesul de vot, toate voturile acordate de acesta în competiție vor fi anulate.

Fiecare participant care a completat corect formularul de vot şi a votat conform specificaţiilor din prezentul articol, va participa la Campanie.

La sfârşitul perioadei de vot, la data de 30.09.2018, dintre toţi participanții vor fi aleşi, prin tragere la sorţi, 5 câştigători care vor primi, fiecare, câte o brățară fitness cu conectivitate Bluetooth 4.0. Valoarea individuală a fiecărui premiu este de 176 RON. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 880 RON.
Câştigătorii premiilor menţionate vor fi desemnaţi prin tragere la sorți până la data de 06.10.2018. Tragerea la sorți se va realiza de către Organizator.
Numele câştigătorilor și premiile acordate acestora vor fi publicate pe pagina de Facebook a competiției E.ON Energy Globe Award România, precum şi pe portalul www.energyglobe.ro
Fiecare participant desemnat câştigător al Campaniei va fi informat pe e-mailul indicat la data transmiterii formularului de vot cu privire la calitatea sa de câștigător. Pentru a fi validat, participantul desemnat câștigător are obligația să răspundă la e-mailul Organizatorului. Dacă un participant desemnat câştigător nu răspunde la anunţul de câştigător în 30 de zile calendaristice de la notificarea pe e-mail, premiul nu va mai fi acordat și va rămâne în patrimoniul Organizatorului.
Premiile vor fi livrate câştigătorilor prin curier, la adresa specificată de aceştia după contactarea de către organizatorul competiţiei, costurile aferente expedierii urmând a fi suportate de către Organizator.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlocui premiile menţionate mai sus în Articolul 5 cu premii de acelaşi tip şi cu o valoare similară. Fiecare participant ia act de faptul că premiile din Campanie nu pot fi schimbate în bani.

6. Alte prevederi
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a completa condiţiile acestei Campanii, având inclusiv posibilitatea de a întrerupe sau de a anula definitiv Campania în orice moment. Orice schimbări survenite la prezentul regulament, precum și întreruperea sau anularea Campaniei vor fi publicate în acelaşi mod în care a fost publicat acest regulament, la adresa www.energyglobe.ro

Organizatorul nu va fi responsabil pentru:

 • niciun formular de votare care nu a fost transmis prin procesul de votare de pe internet de către votanţi pe parcursul desfăşurării acestei Campanii, sau care nu s-a transmis din cauze neimputabile Organizatorului, precum nefuncţionarea sistemului, deficiențe ale conexiunii la internet, schimbarea, supraaglomerarea sau anularea adresei de e-mail a votantului respectiv;
 • orice încercare de participare la Campanie efectuată în afara perioadei Campaniei;
 • orice încercare de participare la Campanie care nu respectă mecanismul Campaniei;
 • eventuale erori în datele furnizate de către participanții desemnați câștigători (ex: lipsa acurateții datelor de contact) nu atrag răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu va fi ținut responsabil în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea validării participantului drept câștigător, trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător sau la imposibilitatea de a intra în posesia premiului;
 • întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de către furnizorii de servicii de curierat;
 • blocarea accesului la adresa web www.energyglobe.ro din motive neimputabile Organizatorului, blocarea sau pierderea adreselor de e-mail ale participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor website-ului care fac imposibilă contactarea sau validarea participantului;
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori ale sistemului de operare instalat pe computer, erori cauzate de virusarea sistemului de operare al computerului, erori cauzate de folosirea cu rea credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei);
 • situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanțe se pot datora informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod ca urmare a acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor la internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de servicii de internet și/sau funcționarea defectuoasă a site-ului/e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzate de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la Campanie. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autorități, catastrofele naturale și alte evenimente similare);
 • imposibilitatea câștigătorului și/sau a reprezentantului legal al acestuia (după caz) de a intra în posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice câștigător și/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legătură cu premiul câștigat. Participanții înțeleg și recunosc că Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru oricare și toate eventualele prejudicii sau vătămări suferite de către participanți sau cauzate unor terți ca urmare a utilizării premiului. În cazul în care participanții desemnați câștigători suferă un prejudiciu/vătămare ca urmare a utilizării normale a premiului și din cauza unor vicii de fabricație ale premiului, se vor adresa producătorului, potrivit informațiilor din certificatul de garanție care va însoți premiul.

Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru premiile expediate prin poștă/altă companie de curierat, care nu ajung la destinație sau ajung în stare deteriorată din cauza funcționării necorespunzătoare a acestora, din cauza comunicării eronate a adresei poștale de către câștigător sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.

Organizatorul va asigura plata impozitului aferent premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii prin reținere la sursă, în conformitate cu legislaţia relevantă în vigoare, dacă este cazul.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Participarea la Campanie şi toate celelalte drepturi aferente participării la Campanie, inclusiv, dar fără a ne limita la dreptul de a revendica premiul, nu sunt transferabile.

Campania este organizată și se desfășoară sub incidenţa legislaţiei din România.

Participarea la Campanie este voluntară, iar prin completarea secțiunilor relevante din formularul de vot completat cu ocazia exprimării votului oferit în cadrul competiţiei E.ON Energy Globe Award România 2018 vă exprimați consimțământul cu privire la prevederile din acest regulament.

7. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin participarea la competiţia de vot persoanele îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul prezentei Campanii în legătură cu depunerea, procesarea și evaluarea formularelor de vot, în vederea mediatizării competiţiei și anunțării publice a câștigătorilor, precum și îndeplinirii obligațiilor legale aferente Campaniei. Datele prelucrate în cadrul Campaniei sunt numele și prenumele, adresa de email și numărul de telefon pentru toți participanții, precum și adresa și imaginea pentru câștigătorii Campaniei. Numai în măsura strict necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul fiscal, Organizatorul poate solicita codul numeric personal aparținând căștigătorului Campaniei.

Datele vor fi prelucrate de către organizatorul Campaniei, și anume E.ON România S.R.L. cu sediul în Târgu-Mureş, Bulevardul Pandurilor, nr. 42.

Participanţii la vot îşi exprimă acordul ca datele personale să fie prelucrate pe toată perioada Campaniei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza manual, și anume prin sortare, colectare și prelucrare. Datele sunt puse la dispoziţie în mod voluntar.

Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi transmise partenerilor contractuali ai acesteia care asistă în organizarea Campaniei (care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorului) și realizării celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, și publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup). Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător, indiferent de locul în care urmează să fie transferate.

În calitate de subiect al datelor supuse prelucrării, sunt aplicabile drepturile conferite prin prevederile Regulamentului nr. 679/2016 amintita mai sus, respectiv:

 • dreptul de acces;
 • dreptul la opoziţie din motive legitime și întemeiate, în condițiile prevăzute de lege (în ceea ce privește prelucrarea datelor în scop de marketing direct, în mod gratuit și fără nici o justificare);
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor.

Exercitarea drepturilor se poate realiza în condiţiile transmiterii unei notificări scrise către E.ON România S.R.L. la următoarea adresă: Bulevardul Pandurilor nr. 42, biroul 6001, Etaj 6, 540554, Târgu Mureş, Mureş sau pe email la energyglobe@eon-romania.ro. De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul nr. 679/2016.