Protecția datelor și confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale E.ON România S.R.L. („E.ON”), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 6, CP 540554, Târgu Mureș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, E.ON urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul E.ON, având următoarele date de contact: protectiadatelor@eon-romania.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților E.ON și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului E.ON MyLine. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului E.ON MyLine.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator E.ON MyLine sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către E.ON în următoarele scopuri:

(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina E.ON în contextul serviciilor prestate prin contul E.ON MyLine sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului E.ON MyLine sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu E.ON;  

(ii) pentru desfășurarea relației contractuale dintre E.ON și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al E.ON, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

(iii) pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile E.ON sau ale partenerilor/ afiliatilor E.ON (e.g. oferte în vederea furnizării de energie electrică/ gaze naturale, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale E.ON sau ale partenerilor/ afiliaților E.ON, inclusiv prin transmiterea de către E.ON a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul E.ON MyLine;

(iv) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul E.ON MyLine, sunteți de acord ca E.ON să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile E.ON sau afiliaţilor/ partenerilor E.ON;

(v) în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile E.ON;

(vi) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

(i) obligațiile legale care incumbă în sarcina E.ON ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului E.ON MyLine;

(ii) încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu E.ON;

(iii) interesul legitim al E.ON de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

(iv) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, E.ON poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama E.ON ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

  • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului E.ON MyLine și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
  • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către E.ON cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;  
  • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către E.ON;
  • în cazul unor campanii promoționale organizate de către E.ON împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai E.ON;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate E.ON sau către diverși împuterniciți ai E.ON. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE către care se vor transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: India, Turcia, USA, Vietnam.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile E.ON sau ale partenerilor/ afiliaților E.ON sau pentru ca E.ON să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu E.ON. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

Măsuri de securitate a datelor

E.ON va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.   

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că E.ON v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.eon-romania.ro/ro/politica-de-cookie.html

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș. Telefon 0800 800 900/ 0800 800 366, Fax 0265 200 367 şi/ sau la adresa de e-mail: serviciiclienti@eon-romania.ro.